การติดต่อหน่วยความจำ EEPROM ภายใน
     ใน PIC16F877 จะมีหน่วยความจำข้อมูลแบบอีอีพรอม (EEPROM data memory) ขนาด 256 ไบต์ สามารถ
อ่านและเขียนได้ในขณะทำงานตามปกติภายใต้ย่านไฟเลี้ยงปกติ ซึ่งใน CCS ได้เตรียนชุดคำสั่งอ่านเขียนข้อ
มูลกับหน่วยความจำไว้ในรูปของฟังก์ชั่นดั้งนี้


ฟังก์ชั่น read_eeprom()
     เป็นฟังก์ชั่นสำหรับอ่านหน่วยความจำข้อมูลอีอีพรอม มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
     value = read_eeprom(address);

โดยที่
     value            คือ ข้อมูล 8 บิต แบบ int
     address        คือ ค่าแอดแดรส 8 บิต แบบ int มีค่าตั้งแต่ 0 - 255

ฟังก์ชั่น write_eeprom()
     
เป็นฟังก์ชั่นสำหรับเขียนหน่ายความจำข้อมูลอีอีพรอม มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
     write_eeprom(address , value)

โดยที่
     value             คือ ข้อมูล 8 บิต แบบ int ที่ต้องการเขียนลงในหน่วยควมจำ
     address         คือ ค่าแอดเดรส 8 บิต แบบ int มีค่าตั้งแต่ 0 - 255

ตัวอย่างการใช้งาน
     เป็นโปรแกรมตัวอย่างการอ่านและเขียนข้อมูลลงในหน่วยความจำข้อมูลแบบอีอีพรอม โดยแสดงข้อมูลที่
บันทึกไว้ผ่านทางโปรแกรม Hyper terminal
CODE

#include <16F877.h>
#fuses HS
#fuses NOLVP
#fuses NOWDT
#fuses NOPROTECT
#use delay(clock = 20000000)
#use rs232(baud = 9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7)

void main (void)
{
     int i,value[4];

     write_eeprom(0x00,0xFF);
     write_eeprom(0x01,0x0F);
     write_eeprom(0x02,0xF0);
     write_eeprom(0x03,0x00);

     printf("\f EEPROM \n\r");
     for(i=0;i<=3;i++)
         {
          printf("[%X]"value[i]= read_eeprom(i));
          }
while(true) ;
}

กลับสู่หน้าหลัก
ผลการทำงาน
     MCU จะส่งค่าที่อ่านได้จากหน่วยความจำข้อมูลอีอีพรอมตั้งแต่แอดเดรส 0x00 ถึง 0x03 ไปแสดง
ยังคอมพิวเตอร์ผ่านทางโปรแกรม Hyper terminal