การใช้โปรแกรม CCS C Compiler เบื่องต้น
     โปรแกรม CCS C คอมไพเลอร์ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับแปลโปรแกรมภาษา C ของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เป็นรหัส
เครื่องหรือแมคชีนโค้ด (machine code) ผลิตโดย Custom Computer Services สหรัฐอเมริกา สามารถดูรายละเอียดผ่านทาง
เวบไซต์ที่ http://www.ccsinfo.com
ขั้นตอนที 1 การสร้างไฟล์โค้ด
     เป็นการสร้างไฟล์โค้ด เพื่อใช้ในการเขียนโค้ดโปรแกรม มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
1. คลิกเมนู หลังจากนั้นเลือก New > Source File
     เมื่อคลิก Source File แล้วจะปรากฏหน้าต่าง Save As เพื่อให้เราทำการบันทึกไฟล์โค้ดโปรแกรม โดยไฟล์ที่บันทึกจะเป็นไฟล์นามสกุล .C
2. กรอกชื่อไฟล์ในช่อง File name: โดยในตัวอย่างตั้งชื่อไฟล์เป็น Main.c
3. คลิกปุ่ม เพื่อบันทึกไฟล์ ดังรูปด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 2 เขียนโค้ดโปรแกรม
     ทำการเขียนโค้ดโปรแกรมตามต้องการ
ขั้นตอนที่ 3 การคอมไพล์
     เป็นการตรวจสอบหาข้อผิดผลาดของโค้ดโปรแกรมที่เขียนไว้ ถ้าไม่พบข้อผิดผลาดในระหว่างการคอมไพล์โปรแกรม CCS C คอมไพเลอร์ จะทำการสร้างไฟล์นามสกุล .hex เพื่อใช้ในการโปรแกรมลงชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC การคอมไพล์สามารถทำ
ได้ดังนี้
1. คลิกเมนู หรือกดคีย์ F9

     หลังจากทำการคอมไพล์ โปรแกรม CCS C คอมไพเลอร์จะแสดงข้อความบอกรายละเอียดการคอมไพล์ที่หน้าต่าง Output ดังรูป
กลับสู่หน้าหลัก