การใช้โปรแกรม Keil uVision 3 เบื่องต้น
     โปรแกรม Keil uVison 3 หรือบางคนเรียกว่า Keil C51 เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Keil Software สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.keil.com ซึ่งที่ให้ดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้ โปรแกม Keil uVistion 3 จะช่วยเราเขียนโปรแกรม C51 ได้ง่ายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเราสามารถแปลงภาษา C51 เป็นโค้ด HEX ได้เลย

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างโปรเจ็กต์
1. คลิกเมนู Project > New ?Vision Project
     เมื่อเลือกคำสั่ง New ?Vision Project จะปรากฏหน้าต่าง Create New Project ขึ้นมา โดยหน้าต่าง Create New Project จะกำหนดให้เราใส่ชื่อโปรเจ็ทต์ สำหรับใช้งาน ซึ่งในการทำงานอาจมีหลายโปรเจ็ทต์ เพื่อความง่ายในการใช้งานควรสร้าง
โฟลเดอร์ (folder) ขึ้นมาใหม่แต่ละโปรเจ็ทต์โดยเฉพาะ
2. คลิกปุ่ม เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ในตัวอย่างตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า Project
3. คลิกเข้าในโฟลเดอร์ที่สร้างใหม่ เพื่อสร้างโปรเจ็ทต์ในโฟลเดอร์นั้น
4. กรอกชื่อโปรเจ็ทต์ที่ช่อง File name:
5. คลิกปุ่ม เพื่อบันทึกไฟล์โปรเจ็ทต์
     หลังจากที่บันทึกโปรเจ็ทต์แล้ว โปรแกรม uVision 3 จะแสดงหน้าต่าง Select Device for Target 'Target1' ขึ้นมา เพื่อให้เราเลือก
ซีพียูที่จะใช้งานจาก Device Database

6. เลือกซีพียูที่ต้องการ โดยในตัวอย่างเลือกซีพียู AT89C51 ของบริษัท ATMEL
ขั้นตอนที่ 2 เขียนโค้ดโปรแกรม
1. คลิกเมนู File > New หรือคลิกที่ปุ่ม ที่แถบเมนู เพื่อสร้างไฟล์ที่จะใช้เขียนโค้ดโปแกรม
2. เขียนโค้ดโปรแกรมที่หน้าต่างว่างตรงส่วนกลางของโปรแกรม uVision 3(หน้าต่าง Text 1*)
3. คลิกเมนู File > Save หรือคลิกปุ่ม เพื่อบันทึกโค้ดโปรแกรม
ถ้าเป็นการบันทึกครั้งแรกโปรแกรม uVision 3 จะโชว์หน้าต่าง Save As ขึ้นมา เพื่อให้ตั้งชื่อไฟล์โค้ดโปรแกรม
4. กรอกชื่อไฟล์ในช่อง File Name: โดยในตัวอย่างตั้งชื่อไฟล์เป็น Main.c
5. คลิกปุ่ม เพื่อบันทึกโปรแกรม
เมื่อสร้างโค้ดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้เพิ่มไฟล์เข้าไปในโปรเจ็ทต์ของเรา
6. คลิกขวาที่ Source Group1 ตรงหน้าต่าง Project Workspacs ถ้าหา Source Group1 ไม่เจอก็ให้คลิกเครื่องหมาย + ข้างหน้า Traget 1
ตัวอย่างแสดงดังรูป
7. คลิกเลือกเมนู Add Files to Group 'Source Group1'
     จากนั้นหน้าต่าง Add Files to Group 'Source Group1' จะปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกไฟล์ที่จะเพิ่มเข้าไปในโปรเจ็ทต์
8. คลิกเลือกไฟล์ที่จะเพิ่มเข้าไปในโปรเจ็ทต์
9. คลิกปุ่ม เพื่อเพิ่มไฟล์
ขั้นตอนที่ 3 เลือก Tool Option สำหรับซีพียู
     โปรแกรม uVision 3 ให้เราสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับซีพียูที่เราจะใช้งาน โดยผ่านทางหน้าต่าง
Option for Target ก่อนอื่นต้องเลือกซีพียูที่ต้องการใช้งานเสียก่อน ดังแสดงต่อไปนี้

1. คลิกเมนู Project > Option for Target 'Target 1' เพื่อเปิดหน้าต่าง Option for Target 'Target1'
     หน้าต่าง Option for Target 'Target 1' จะปรากฏขึ้นมา ให้เรากำหนดพารามิเตอร์ต่างๆ ตามต้องการ (แถบเมนูในหน้าต่างจะต้องอยู่ที Target ถ้าไม่
อยู่ให้คลิกแถบ Target)
การกำหนดพารามิเตอร์สำหรับซีพียูในส่วนต่างๆ มีรายละเอียดดังแสดงต่อไปนี้
     1.1 กำหนดสัญญาณนาฬิกาของซีพียู ซึ่งจะมีค่าเดียวกับค่าความถี่ Xtal ที่ใช้
     1.2 กำหนดว่าจะให้ใช้พื้นที่หน่วยความจำเก็บโปรแกรมภายในชิปหรือไม่ ปกติจะกำหนดใช้ภายในชิปไว้อัตโนมัติอยู่แล้ว ซึ่งกำหนดภายในไฟล์
           STARTUP.A51
     1.3 กำหนด Memory Model หรือโมเดลพื้นที่หน่วยความจำ ปกติจะกำหนดเป็น Small
     1.4 กำหนหด Code Rom Size สำหรับขนาดพื้นที่หน่วยความจำที่จะเก็บโค้ดโปรแกรม ซึ่งเราอาจจะเก็บไว้สูงสุด 64K
     1.5 กำหนดพื้นที่ใช้งานหน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรมและข้อมูลไว้ภายนอกชิปทั้งหมด โดยให้เราใส่แอดเดรสเริ่มต้นและขนาดพื้นที่หน่วย
           ความจำที่ใช้ และใช้งานได้ถูกต้องควรทำการ Enable การใช้หน่วยความจำภายนอกในไฟล์ STARTUP.A51 ด้วย
2. คลิกแถบ Output เพื่อกำหนดค่าเอาต์พุต
3. ใส่ชื่อไฟล์เอาต์พุต (ไฟล์นามสกุล.hex) ในช่อง Nane of Executable เพื่อให้ง่ายควรใส่ชื่อให้เหมือนชื่อไฟล์โค้ดโปรแกรม ถ้าไม่กำหนด โปรแกรม     uVision 3 จะตั้งชื่อเดียวกับชื่อโปรเจ็ทต์
4. กำหนดว่าจะให้โปรแกรม uVision 3 สร้างไฟล์ Hex หรือไม่ ถ้าต้องการให้คลิกที่ช่องว่างข้างหน้า
ขั้นตอนที่ 4 Build โปรเจ็ทต์เพื่อให้ได้ไฟล์ Hex
ในขั้นตอนนี้เป็นการแปลงโค้ดโปรแกรมไปเป็นไฟล์ Hex ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
     1. คลิกเมนู Project > Build target หรือคลิกปุ่ม
     ถ้ามีข้อผิดผลาดเกิดขึ้นโปรแกรม uVision จะแสดงข้อผิดผลาดและข้อความเตือนให้รับทราบที่หน้า Build ของหน้าต่าง Output Window
และถ้าเราดับเบิลคลิกบรรทัดที่แสดงข้อผิดผลาดก็จะกระโดดไปยังโค้ดโปรแกรมที่ผิดผลาดนั้นทันที
     
      จากรูปตัวอย่างแสดงว่าบรรทัดนั้นมีข้อผิดผลาดสังเกตได้จากเครื่องหมาย ที่อยู่บรรทัดนั้น
     จากตัวอย่างข้อผิดผลาดที่เกิดขึ้นก็คือ ฟังก์ชั่น delay_ms(1000); ไม่มีในการประกาศไว้ เมื่อแก้เป็น delay(1000); ให้ถูกต้องแล้ว ให้ทำการ Build target เหมือนขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง โปรแกรม uVision 3 จะรายงานว่าไม่มีข้อผิดผลาดเกิดขึ้น
     ผลลัำพธ์ที่ได้ก็คือไฟล์ Hex หรือไฟล์นามสกุล .Hex นั้นเอง โดยไฟล์ Hex ที่ได้จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์โปรเจทต์ที่ใช้งานปัจจุบัน เราสามารถนำไฟล์นี้
ไปโหลดเข้าชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย
กลับสู่หน้าหลัก