การเขียนโปรแกรมเบื่องต้นด้วย AVR STUDIO 4
     ก่อนอื่นเลยนะครับ ขอแนะนำเจ้าตัวโปรแกรม AVR STUDIO ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีสำหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ในรูปแบบ IDE เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอสแซมบลี ดีบักเกอร์ และอีดิเตอร์ไว้ในตัวเดียวกัน เรา
สามารถใช้โปรแกรม WinAVR ร่วมกับ AVR STUDIO เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C ลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ได้
การใช้งานโปรแกรม AVR Studio 4
     1. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอนของโปรแกรม AVR Studio 4
เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊ก จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม AVR Studio 4ดังรูปด้านล่าง
[กลับหน้าบทความ]
     2.ในหน้าต่าง Welcome to AVR Studio 4 ดังรูปด้านบน จะมีปุ่มให้เลือก 2 ปุ่มได้แก่
          
          ปุ่ม New Project    ใช้สำหรับสร้างไฟล์ Project ใหม่
          ปุ่ม Open               ใช้สำหรับเปิดไฟล์ Project ที่สร้างไว้แล้ว

ในที่นี้ ผมจะกดเลือกปุ่ม New Project เพื่อต้องการสร้างไฟล์ Project ใหม่นะครับ หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่าง
     3. ให้คลิ๊กเลือก AVR GCC สำหรับเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ส่วน Atmel AVR Assembler สำหรับเขียนแอสแซมบลีนะครับ
เมื่อคลิ๊กแล้วให้ใส่ชื่อของ Project ในช่อง Project name ดังรูป ส่วนใน location หากเราต้องการให้ Project ที่สร้างขึ้นจัดเก็บไว้่ที่ใด
สามารถเข้าไปแก้ไขได้
     หลักจากที่เราได้ทำตามหัวข้อที่ 3 แล้วให้เรากดปุ่ม Next เพื่อไปทำขั้นตอนต่อไปกันครับ ในขั้นตอนต่อไปเป็นการเลือกตัวโปร
แกรมที่ใช้ Debug การทำงานและการเลือกเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่จะใช้สำหรับการเขียนโปรแกรม
4. ให้เลือก AVR Simulator สำหรับ Debug การทำงานของโปรแกรม และเลือกไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการใช้งาน ในบทความนี้ ผมจะขอยกตัวอย่างการใช้งาน ATMEGA16 นะครับ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Finish จะปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่าง
ต่ิิอไปก็คือการเขียนโปรแกรมนะครับ ผมจะขอยกตัวอย่างโปรแกรมง่ายๆ ก่อน เพื่อทดสอบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์
     โปรแกรมนี้ คือกำหนดให้พอร์ต B เป็นเอาต์พุตและสั่งให้พอร์ต B มีค่าเป็น 0xFF (ทุกขาออกลอจิก 1) และหน่วงเวลา 500 ms และสั่งให้พอร์ต B มีค่า 0x00 (ทุกขาออกลอจิก 0) และหน่วงเวลา 500 ms เมื่อนำพอร์ต B ไปต่อเข้ากับ LED จะกลายเป็นวงจรไฟกระพริบอย่างง่ายๆ
     เมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คราวนี้คือการคอมไพล์โปรแกรม เพื่อแปลงภาษา C เป็นไฟล์ Hex ที่เราจะนำไปใส่ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการกดที่ปุ่ม Build ดังรูปด้านล่าง
หากโปรแกรมเขียนถูกต้อง โปรแกรมก็จะสร้างไฟล์ Hex มาให้ เราสามารถตรวจสอบหรือดูผลการคอมไพล์ได้ที่หน้าต่าง Build ดังรูป
ต่อไปคือการนำไฟล์ Hex ที่ได้จากการคอมไพล์ ไปทดสอบการทำงานกัน โดยใช้โปรแกรม Proteus ในการจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA16 กันนะครับ